De CFO bekleedt vandaag binnen de onderneming een steeds strategischere rol en is tegelijk een van de belangrijkste actoren voor waardecreatie. Zijn of haar prioriteiten reiken verder dan het beheersen van kosten en het streven naar groei. In 2017 tekenen 3 uitdagingen zich af voor financiële directies: allereerst performantiemeting en risicobeheersing, vervolgens digitale omwenteling en ten slotte integratie van nieuwe competenties.

Performantiemeting en risicobeheersing

Performantiemeting en risicobeheersing vormen een prioriteit voor 64% van de Financieel directeurs in 2017. Maar wat houdt dit concreet in?

Globale visie

De financiële dienst heeft nood aan een globale visie op uitgaven om die zowel intern als extern beter te kunnen controleren en beoordelen.

Een globale kijk op uitgaven wordt verkregen door:

  • Gedeelde informatie tussen medewerkers: een betere doorstroming en uitwisseling van informatie tussen de operationele teams en het financiële departement (een wens van 67% van de CFO’s);
  • Interne en externe performantieanalyses: in kaart brengen van de interne beslissingen en die confronteren met externe ontwikkelingen (markt, concurrenten, partners, leveranciers, enz.)

Identificeren en aanwenden van KPI’s

66% van de Financieel directeurs wil graag de relevantie van de gebruikte performantie-indicatoren of KPI’s verhogen.

Voor de financiële afdeling is het essentieel om te kunnen meten in welke mate strategische doelstellingen reeds bereikt zijn en om eventuele risicofactoren te identificeren. Dit is pas mogelijk wanneer CFO’s performantie-indicatoren bepalen die al vroeg in de financiële cyclus meetbaar zijn of die gemeenschappelijk zijn met andere strategische afdelingen zoals Aankopen.

Sensibiliseren van medewerkers inzake uitgaven

Medewerkers bewust maken van de impact van hun uitgaven op de onderneming is uitermate belangrijk. Een gebrek aan overzicht en discipline hieromtrent vormt immers al te vaak een bron van geldverspilling. Krijgen gebruikers evenwel inzicht in de hoogte van hun uitgaven ten opzichte van budgetten, dan worden ze geresponsabiliseerd en dragen ze bij aan een positieve uitgavencultuur binnen de onderneming.

De digitale omwenteling

Ondernemingen hebben vandaag te maken met een paradigmaverschuiving: de digitale omwenteling. 69% van de Financieel directeurs zijn al gestart met de dematerialisatie van hun departement en 47% beschouwt dematerialisatie zelfs als een prioriteit voor 2017.

Stand van zaken van de integratie van nieuwe technologieën binnen ondernemingen

Zoals gesteld, wint dematerialisatie aan belang binnen ondernemingen. 69% maken werk van een gedeeltelijke of volledige dematerialisatie van hun processen.

Cloud-oplossingen zijn aanwezig in 31% van de ondernemingen en voor mobiele oplossingen is dit 28%. Big data en samenwerkingstools worden dan weer aangewend door 24 en 21% van de ondernemingen.

Dematerialisatie toegepast op Aankopen en Finance

Het optimaliseren van de processen gelinkt aan uitgaven en leveranciers verloopt steeds meer via een dematerialisatie van de volledige aankoopcyclus (Procure-to-Pay of P2P).

Dit biedt de CFO maar eveneens de aankoopdirecteur:

  • een juistere behoeftebepaling ;
  • een duidelijker overzicht in real time ;
  • een nauwkeurigere meting van de ROI ;
  • een beter beheer van betalingsprocedures ;
  • een correctere inschatting van geldstromen.

Tegen 2020 moet dematerialisatie van de aankoopcyclus een feit zijn bij 85% van de ondernemingen.

Ook de dematerialisatie van contracten is een prioriteit voor financiële en aankoopdirecteurs. Het centraliseren en het gecontroleerd delen van contractgegevens zorgt voor een vlottere verwerking van contracten en een beter risicobeheer.

83% van de CFO’s denkt dat in 2020 al hun bedrijfstoepassingen in cloud-modus zullen zijn. De voordelen van de Cloud zijn dan ook talrijk: lage kosten, realtime toegang, samenwerkingsvormen tussen gebruikers, …

Integratie van nieuwe competenties

Opleiding van medewerkers

53% van de Financieel directeurs stelt een gebrek aan interne competenties vast om te kunnen beantwoorden aan nieuwe vakspecifieke uitdagingen. Opleiding vormt dan ook een snel te ontwikkelen prioriteit voor 58% van hen. Medewerkers moeten hierbij voornamelijk nieuwe technologieën beheersen om ze te kunnen integreren in hun dagelijkse activiteiten.

Bovendien is intern een belangrijke rol weggelegd voor Human Resources, die financiële medewerkers moet ondersteunen via een persoonlijke follow-up in lijn met de uitdagingen en ambities van hun functie.

Rekrutering van nieuwe profielen

CFO’s kijken ook meer uit naar profielen met sterke sociale vaardigheden (soft skills). Communicatie, overtuigingskracht en het opnemen van verantwoordelijkheid zijn felbegeerde eigenschappen. Ook een open geest, de wil om bij te leren en leiderschapskwaliteiten vormen een troef voor aanwerving.

Daarnaast wordt gezocht naar competenties uit andere domeinen. Kennis van statistiek, prijsbeheer of commerciële promotie worden immers ook steeds relevanter voor medewerkers van een financiële afdeling.

Om deze drie uitdagingen te kunnen realiseren, moeten financiële afdelingen gebruikmaken van innoverende oplossingen die zorgen voor ondersteuning bij beslissingen, het bevorderen van samenwerking tussen medewerkers evenals het efficiënt inplannen van activiteiten.

Digitalisering biedt zonder twijfel kansen voor financiële diensten. De CFO groeit hierbij uit tot een echte bijdrager aan de volledige digitalisering van de onderneming.

Ordiges begeleidt ondernemingen inzake budgettaire controle en uitgavenbeheer. Ontdek Ask&Go, de innoverende oplossing voor uitgavenbeheer

Bronnen: AccenturePWC